Μάλαμας 1532

Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο μετά τον ΚΦΑΣ και η ηλεκτρονική υπογραφή

 

του Φωτοδότη Μάλαμα

δικηγόρου

 

Εισαγωγή

Α. Προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς

Β. Ισχύον νομοθετικό καθεστώς

Β.1. Προηγμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή

Β.1.1. Ασύμμετρη Κρυπτογραφία

Β.1.2. Ειδικότερα για την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή

Β.2. Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (E.D.I.)

Β.3. Σήμανση με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του N.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α')

Β.4. E-mail και διαταγή πληρωμής

Συμπερασματικές Παρατηρήσεις