Δρυλλεράκης 1466

Ο νέος νόμος για τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Συνοπτική παρουσίαση των βασικών αλλαγών


του Ι.Κ. Δρυλλεράκη,

δικηγόρου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Οι κυριότερες αλλαγές

1. Σύνθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

2. Το Πρόστιμο

3. Παραγραφή

4. Το βάρος απόδειξης

5. Περιορισμός της δικαστικής προστασίας

6. Αντικειμενική ευθύνη διοικητών

7. Ποινικές κυρώσεις

8. Ευθύνη Ενώσεως Προσώπων

9. Διαδικαστικές διατάξεις

10. Συγκεντρώσεις