Πέρρου 1470

«Καθαρά τεχνητές μεθοδεύσεις» και τεκμήρια φοροδιαφυγής

 

της Κατερίνας Πέρρου

δικηγόρου

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Πώς ορίζονται οι «καθαρά τεχνητές μεθοδεύσεις» στην άμεση φορολογία

στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου;

3. Ποιος φέρει το βάρος της απόδειξης ύπαρξης μιας «καθαρά επίπλαστη

κατάσταση» ή «καθαρά τεχνητή μεθόδευση»;

4. Είναι ανεκτή από το κοινοτικό δίκαιο η θέσπιση τεκμηρίων φοροδιαφυγής;

5. Είναι, ειδικότερα, ανεκτή από το κοινοτικό δίκαιο η θέσπιση αμάχητων τεκμηρίων φοροδιαφυγής;

(α) αμιγώς ενδοκοινοτικές σχέσεις

(β) σχέσεις μεταξύ κράτους μέλους της ΕΕ και τρίτης, μη κοινοτικής, χώρας

6. Συμπεράσματα