Ν. 3986 περιεχόμενα

Ο Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152Α'/1.7.2011)

Τα νέα δημοσιονομικά και φορολογικά μέτρα που επιβάλλονται με το «μεσοπρόθεσμο» πρόγραμμα

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Στρατηγικής 2012-2015


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1 Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια

Άρθρο 2 Κεφάλαιο - Περιουσία - Έσοδα - Διάθεση εσόδων

Άρθρο 3 Διοίκηση - Αρμοδιότητες - Διαχείριση - Καταστατικό

Άρθρο 4 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων

Άρθρο 5 Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 6 Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων

Άρθρο 7 Προσωπικό

Άρθρο 8 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Αποδοχές Προσωπικού

Άρθρο 9 Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Άρθρο 10 Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 11 Γενικοί κανόνες χωροθέτησης και γενικές χρήσεις γης

Άρθρο 12 Χωρικός προορισμός - Επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακινήτων

Άρθρο 13 Χωροθέτηση επενδυτικού σχεδίου

Άρθρο 14 Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Άρθρο 15 Έκδοση οικοδομικών αδειών

Άρθρο 16 Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας

Άρθρο 17 Λοιπές ρυθμίσεις θεμάτων τουριστικών δημοσίων κτημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 18 Ορισμοί

Άρθρο 19 Σύσταση δικαιώματος επιφανείας

Άρθρο 20 Δυνητικό περιεχόμενο του δικαιώματος

Άρθρο 21 Μεταβίβαση και επιβάρυνση - Βάρη του ακινήτου

Άρθρο 22 Απόσβεση επιφανείας - Αποτελέσματα της απόσβεσης του δικαιώματος

Άρθρο 23 Τύχη μίσθωσης κατά τη λήξη της επιφανείας

Άρθρο 24 Προστασία επιφανειούχου

Άρθρο 25 Αντάλλαγμα

Άρθρο 26 Κτηματολόγιο –Φορολογική Μεταχείριση Ειδικές Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Άρθρο 27 Έκπτωση δαπανών από το φόρο εισοδήματος

Άρθρο 28 Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης – Αναστολή πόθεν έσχες ακινήτων

Άρθρο 29 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 30 Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες

Άρθρο 31 Επιβολή τέλους επιτηδεύματος

Άρθρο 32 Τόκοι ομολογιακών δανείων - Στοιχεία που διαβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρο 33 Φορολογία ακίνητης περιουσίας, δωρεών και γονικών παροχών

Άρθρο 34 ΣυντελεστέςΦ.Π.Α.

Άρθρο 35 Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 36 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του Ν. 3899/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Άρθρο 37 Ρυθμίσεις για τον περιορισμό των προσλήψεων στους κρατικούς φορείς

Άρθρο 38 Δημοσιονομικές ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 - 2015

Άρθρο 39 Προϋποθέσεις επιδότησης και οικονομική ενίσχυση ανέργων

Άρθρο 40 Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

Άρθρο 41 Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Άρθρο 42 Διευθέτηση του χρόνου εργασίας

Άρθρο 43 Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου νέων, ηλικίας 18 έως 25 ετών, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

Άρθρο 44 Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 45 Θέσπιση ετήσιου τέλους για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τ.μ.

Άρθρο 46 Αναστολή πλειστηριασμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z‘

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47 Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.)

Άρθρο 48 Ειδικές Διατάξεις Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης

Άρθρο 49

Άρθρο 50 Έναρξη ισχύος