Μπακάλης 1477

Η αντισυνταγματικότητα του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

 

του Ευστάθιου Κ. Μπακάλη

δικηγόρου

Εισαγωγή

Α. Ως προς τη νομική φύση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

Β. Η προσβολή του δικαιώματος ιδιοκτησίας

Γ. Ανεπίτρεπτος ο κατ’ εξουσιοδότηση προσδιορισμός του αντικειμένου του φόρου

Δ. Ανεπίτρεπτη η άσκηση δημοσίας εξουσίας από ιδιωτικούς φορείς

Ε. Η προσβολή των αρχών της φορολογικής ισότητας και της φορολογήσεως βάσει της φοροδοτικής ικανότητας

ΣΤ. Προσβολή της ανθρώπινης αξίας διά της προβλέψεως της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος ως κυρώσεως

Ζ. Ανεπίτρεπτη η επέμβαση στον συμβατικό δεσμό Δ.Ε.Η. – καταναλωτών και εκμισθωτή - μισθωτή

Η. Η προσβολή του δικαιώματος παροχής δικαστικής προστασίας