Γάτσινος 1478

H απελευθέρωση του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα


του Πλάτωνα Γάτσινου

δικηγόρου

Α. Εισαγωγή

Β. Ανταγωνισμός και απελευθέρωση σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης

Γ. Ρύθμιση και απελευθέρωση στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών

Δ. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Ε. Η ιδιορρυθμία της ελληνικής κατάστασης και οι αδυναμίες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου

ΣΤ. Προτάσεις για την αντιμετώπιση υφιστάμενων αδυναμιών του συστήματος

Ζ. Επίλογος