Μοσχούρη 1487

Ο ρόλος του ΟΟΣΑ στη διαμόρφωση κανόνων διεθνούς  φορολογικού δικαίουτης Ελένης Μοσχούρη -Τοκμακίδου

δικηγόρου, MJur, PhD

Εισαγωγή

2. Ο διεθνής χαρακτήρας του ΟΟΣΑ

2.1. Σκοποί

2.2. Δομή και οργάνωση

2.2.1. Η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

3. Διεθνείς πρωτοβουλίες

3.1. Η Σύμβαση – Πρότυπο για τη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου

3.2. Αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός

3.3. Η Συνθήκη για αμοιβαία διοικητική αρωγή σε φορολογικά ζητήματα

4. Παρατηρήσεις