Λαζαρέτου 1491

Αποτελεσματικότητα του φορολογικού νόμου και αποδοτικότητα των φορολογικών διαδικασιών

 

 

της Θεοδώρας Λαζαρέτου,

Δ.Ν., δημόσιου υπαλλήλου

Ι. Αναποτελεσματικότητα του φορολογικού νόμου και μη αποδοτικότητα των φορολογικών διαδικασιών. Κριτήρια αποτελεσματικότητας

ΙΙ. Ο σκοπός και ο ρόλος του φορολογικού νόμου και των φορολογικών διαδικασιών

ΙΙΙ. Αποτελεσματικός φορολογικός νόμος και αποδοτικές φορολογικές διαδικασίες

ΙV. Μεταρρυθμίζοντας το φορολογικό σύστημα

V. Συνοψίζοντας