Πέρρου 1497

Φορολογία απόκτησης μετοχών εταιρίας εγκατεστημένης σε άλλο κράτος-μέλος ή σε Τρίτη μη κοινοτική χώρα: ελευθερία  εγκατάστασης ή ελευθερία κίνησης κεφαλαίων;

Με αφορμή την με αριθμό C-31/2011 απόφαση Δ.Ε.Ε.


της Κατερίνας Πέρρου

δικηγόρου, PhD (Lon)

Διάγραμμα ύλης

Εισαγωγή

Σύντομο ιστορικό

Η απόφαση του ΔΕΕ

Σχόλιο

Συμπερασματικά