Φωσκόλου 1511

 

Περιεχόμενο και Ανάλυση των Μεταβατικών Λογαριασμών

«Αγορές υπό παραλαβή» & «Αγορές υπό τακτοποίηση» - Λογιστικός Χειρισμός

 

της Ελένης Φωσκόλου,

Μέλους της ΣΟΛ Α.Ε.

 

1. Σκοπός των μεταβατικών λογαριασμών

2. Αντικείμενο του άρθρου

3. Εννοιολογικός ορισμός της Πωλήσεως. Χρόνος πραγματοποιήσεως και λογιστικοποιήσεως των πωλήσεων

4. Αγορές υπό Παραλαβή

5. Αγορές υπό Τακτοποίηση

6. Από άποψη Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών)

7. Αριθμητικά παραδείγματα