Γιαλούρης 1526

Το αφορολόγητο αποθεματικό του N.3299/2004, υπό το πρίσμα της σύνταξης οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.

 

του Δημητρίου Γιαλούρη

δικηγόρου, LL.M., Ph.D.

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η πραγματοποίηση κερδών, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ζημιών στα βιβλία της επιχείρησης τηρούμενα με το Ε.Γ.Λ.Σ., τόσο κατά την τελευταία χρήση, όσο και κατά τις προηγούμενες πριν την τελευταία χρήση

ΙΙΙ. Η εμφάνιση κερδών με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και κερδών στα βιβλία της επιχείρησης τηρούμενα με το Ε.Γ.Λ.Σ. κατά την τελευταία χρήση, αλλά και φορολογικών ζημιών κατά τις προηγούμενες πριν την τελευταία χρήση

IV. Συμπεράσματα