Ν. 3943 περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 1 Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της φοροδιαφυγής

Άρθρο 2 Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 3 Μέτρα για την καταστολή της φοροδιαφυγής στην άμεση και έμμεση φορολογία. Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 1882/1990, 2523/1997, 2960/2001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 4 Σύσταση θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρο 5 Αντιμετώπιση διαφθοράς - Πειθαρχική δίωξη Σύσταση Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρο 6 Ανανέωση προσωπικού του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)

Άρθρο 7 Ενίσχυση της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας

Άρθρο 8 Βελτίωση αποτελεσματικότητας συστήματος ελέγχων

Άρθρο 9 Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο

Άρθρο 10 Διάκριση ληξιπρόθεσμων χρεών σε εισπράξιμα και ανεπίδεκτα είσπραξης

Άρθρο 11 Συμψηφισμός απαιτήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 12 Κατοικία και αλλαγή κατοικίας

Άρθρο 13 Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη συνεργάσιμων κρατών

Άρθρο 14 Φορολογία των μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα

Άρθρο 15 Εταιρικά ομόλογα και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 16 Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Άρθρο 17 Δαπάνες επιχειρήσεων

Άρθρο 18 Απόδοση μερισμάτων και λοιπών ποσών που παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου

Άρθρο 19 Μη βεβαίωση προκαταβολής κατά το μετασχηματισμό εταιρειών

Άρθρο 20 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας και προκαταβλητέων φόρων εισοδήματος

Άρθρο 21 Λοιπές διατάξεις εισοδήματος

Άρθρο 22 Αναπροσαρμογή συντελεστών φόρου και εισφοράς πλοίων

Άρθρο 23 Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Άρθρο 24 Φόροι επί της ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 25 Θέματα Τελών και Ειδικών Φορολογιών

Άρθρο 26 Θέματα Κυρώσεων, Μητρώου και άλλες διατάξεις

Άρθρο 27 Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.

Άρθρο 28 Συμπλήρωση διατάξεων για το αποδεικτικό ενημερότητας χρεών και φορολογικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο

Άρθρο 29 Κάρτα αποδείξεων και ηλεκτρονική φορολογική ενημερότητα Άρθρο 30 Τελωνειακές διατάξεις - Τροποποίηση του Ν. 2960/2001.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΩΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Άρθρο 31 Σώμα Φορολογικών Διαιτητών

Άρθρο 32 Ασφάλιση και φορολογία μελών του Σ.Φ.Δ.

Άρθρο 33 Διαδικασίες της διαιτητικής επίλυσης διαφορών

Άρθρο 34 Οργάνωση και λειτουργία του Σ.Φ.Δ.

Άρθρο 35 Ίδρυση και οργάνωση Γραμματείας. Προσωπικό του Σ.Φ.Δ.

Άρθρο 36 Διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

2008/55/ΕΚ, 2009/162/ΕΚ ΚΑΙ 2009/69/ΕΚ

Άρθρο 37 Σκοπός και πεδία εφαρμογής

Άρθρο 38 (άρθρα 1-27 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ που αποτελεί κωδικοποιημένη έκδοση) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1402/1983

Άρθρο 39 (άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/162/ΕΚ και άρθρο 1 παράγραφος 3 περίπτωση β’ της Οδηγίας 2009/69/ΕΚ). Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 40 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41 Θέματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3461/2006 και 3340/2005

Άρθρο 42 Σύσταση ανώνυμης εταιρείας για την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού

Άρθρο 43 Ρυθμίσεις θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων Δυνάμεων και Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Άρθρο 44 Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.)

Άρθρο 45 Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Άρθρο 46 Τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α’)

Άρθρο 47 Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 48 (Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης οφειλών κ.ά.)

Άρθρο 49 Άλλες διατάξεις

Άρθρο 50 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2362/1995

Άρθρο 51 (Πρόστιμα Κ.Β.Σ. σε αμφισβητούμενα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.)

Άρθρο 52 Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος