Σοφοκλέους 1467

Η αντισυνταγματικότητα των άρθρων 14 του Ν. 2523/1997 για την προληπτική δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και 153 του Τελωνειακού Κώδικα


του Νίκου Σοφοκλέους

δικηγόρου


1. Τα μέτρα των άρθρων 14 του Ν. 2523/1997 και 153 του Τελωνειακού Κώδικα ως μέσα διασφάλισης μελλοντικών χρηματικών απαιτήσεων του δημοσίου

2. Το ταμειακό συμφέρον του δημοσίου δεν εμπίπτει στην έννοια του δημοσίου συμφέροντος

3. Τα μέτρα των άρθρων 14 Ν. 2523/1997 και 153 του Τελωνειακού Κώδικα ως γνήσιες διοικητικές κυρώσεις

4. Παραβίαση του άρθρου 20 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος

5. Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας

6. Συμπεράσματα