Δρίτσας 1468

Συνενώσεις επιχειρήσεων και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, μία γενική εισαγωγική προσέγγιση

του Σταμάτιου Δρίτσα

CRP Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

1. Συνενώσεις επιχειρήσεων

2. Η λογιστική των συνενώσεων επιχειρήσεων

3. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

4. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς