Φώσκολου 1473

Η αντιμετώπιση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών 


 

της Ελένης Φώσκολου,

Ασκούμενης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας 

Αντικείμενο του άρθρου

Έννοιες

Φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις συναλλαγές με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο

Λογιστικός χειρισμός μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο

Σχηματική απεικόνιση

Αριθμητικό παράδειγμα