Φουφόπουλος 1476

Ζητήματα παρακράτησης από τρίτους φόρων επί

εισοδημάτων ανωνύμων εταιρειών


των Γεωργίου Φουφόπουλου, δικηγόρου

Βασιλείου Κουτρουμάνη, οικονομολόγου,

Κατερίνας Καραγκούνη, δικηγόρου


Εισαγωγή

Ι. Ο θεσμός της παρακράτησης φόρου

ΙΙ. Εξέταση του κατ’ ιδίαν καθεστώτος παρακρατήσεων

Α. Εισοδήματα από καταθέσεις, συνάλλαγμα, ομόλογα και λοιπές κινητές αξίες

Β. Τόκοι χορηγηθέντων δανείων

Γ. Μερίσματα εισηγμένων εταιρειών

Δ. Εισοδήματα από υπεραξίες μετοχών μη εισηγμένων, μεριδίων και επιχειρήσεων

Ε. Εμπορικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα

Στ. Κέρδη μεριδιούχων αμοιβαίων κεφαλαίων

ΙΙΙ. Κριτική προσέγγιση του συστήματος παρακράτησης