Ντελάκης 1478

Λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγματικών διαφορών από την αποτίμηση δανείων και πιστώσεων, για αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων


του Βάιου Ντελάκη

Επίκουρου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Αντικείμενο του άρθρου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Λογιστικός χειρισμός

Α. Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές

Β. Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές

ΙΙΙ. Σχόλια επί των λογιστικών χειρισμών - Λοιπά θέματα

IV. Παράδειγμα

V. Φορολογική αντιμετώπιση