Παπαδημητρίου 1481

Η συνταγματικότητα της διαφοροποίησης του τόκου υπερημερίας για οφειλές του Δημοσίου και του αντίστοιχου για οφειλές των ιδιωτών

Η έννοια του υπέρτατου εθνικού συμφέροντος

Σχόλια επί της υπ’ αριθμόν 1620/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα ΣΤ΄)των Στυλιανού Παπαδημητρίου

δικηγόρου - φορολογικού συμβούλου

και Κώστα Μηλιαράκη

δικηγόρου

Εισαγωγικά

Το δημόσιο συμφέρον

Ταμειακό συμφέρον και σχέση του με το δημόσιο συμφέρον

Ειδικότερα η κρίση της σχολιαζόμενης απόφασης

Η θέση του σχολιασμού

Η απόφαση 1620/2011