Γιαλούρης 1481

Οι απαγορευμένες διακρίσεις λόγω ιθαγένειας στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων εντός του εδάφους της Ε.Ε.,

με αφορμή την με αριθμό C-155/09 (δημ. 20.1.2010) απόφαση του ΔΕΕ επί της περιορισμένης –με κριτήριο την ιθαγένεια– Απαλλαγής Φ.Μ.Α. στην αγορά πρώτης κατοικίας


του Δημητρίου Γιαλούρη

Δ.Ν., Δικηγόρου, LL.M.


Ι. Πραγματικά περιστατικά

ΙΙ. Η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου

α. Περιεχόμενο της έννοιας της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου

β. Πεδίο εφαρμογής του άρθρ. 63 της ΣΛΕΕ

γ. Έννοια της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου

δ. Aπόφαση του ΔΕΚ από 31.3.2011, Υπόθεση chroder/Finanzamt Hameln (C-450/09)

ΙΙΙ. Συμπέρασμα