Λαζαρέτου 1482

Η φορολογητέα βάση ως προϋπόθεση επιβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας 


των Θεοδώρας Λαζαρέτου, Δ.Ν.

Νικολάου-Αντωνίου Γιανναγά,

εφοριακών υπαλλήλων

Eισαγωγή

Ι. Πως προσδιορίζεται η φορολογητέα βάση ΦΠΑ

Α) Η αντιπαροχή που πράγματι εισπράχθηκε

Β) Η αντιπαροχή συνδέεται άμεσα με την παράδοση αγαθού ή την παροχή υπηρεσίας

ΙΙ. Η παρέκκλιση: Η κανονική αξία

Συνοψίζοντας και εκτιμώντας

Βιβλιογραφία