Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς - 1462

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς:

Η σημασία του πλαισίου κατάρτισης και παρουσίασης

των οικονομικών καταστάσεων

του Σταμάτη Δρίτσα*

CRP, ορκωτού ελεγκτή λογιστή

1. Εισαγωγή

2. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

3. Το πλαίσιο του ΣΔΛΠ

4. Βασικές παραδοχές

5. Ποιοτικά χαρακτηριστικά

6. Στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων

7. Συμπεράσματα