Εισαγωγή στην εταιρική διακυβέρνηση

Eισαγωγή στην εταιρική διακυβέρνηση εισηγμένων εταιρειών

της Αφροδίτης Γ. Διαμαντοπούλου,

δικηγόρου

1. Εισαγωγή στην εταιρική διακυβέρνηση

(i) Ορισμός, πεδίο εφαρμογής

(ii) Η εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα: προβληματισμοί, ιστορική αναδρομή

2. Υποχρεώσεις εσωτερικής οργάνωσης σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς

(i) Το πεδίο εφαρμογής του ν. 3016/2002

(ii) Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

(iii) Διοικητικό συμβούλιο

(iv) Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου & Επιτροπή Ελέγχου

(v) Υπηρεσία εξυπηρέτησης μετοχών

(vi) Υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων

(vii) Ειδικότερες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί εταιρικής διακυβέρνησης

3. Κυρώσεις

4. Επίλογος