Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς - 1462

ΔιεθνήΠρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς:

Η σημασία του πλαισίου κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων

του Σταμάτη Δρίτσα

CRP, ορκωτού ελεγκτή λογιστή

Εισαγωγή

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Το πλαίσιο του ΣΔΛΠ

Βασικές παραδοχές

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων

Συμπεράσματα