Φώσκολου 1487

Επισφάλειες απαιτήσεων - Ο σχηματισμός πρόβλεψης, η απόσβεση των επισφαλών πελατών και η παρακολούθησή τους


της Ελένης Φώσκολου

Ασκούμενης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Αντικείμενο του άρθρου

Έννοιες

Φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις επισφαλείς και ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις

Πλαίσιο που διέπει τις επισφαλείς και ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Λογιστική παρακολούθηση πελατών που έχουν διαγραφεί

Πρακτικό παράδειγμα