Παναγώτας 1489

Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των αποσβέσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων


των Δημήτρη Παναγώτα

και Λυδίας Χιώτη,

μελών της Σ.Ο.Λ. Α.Ε.

1. Αντικείμενο του άρθρου

2. Εννοιολογική Προσέγγιση

3. Πλαίσιο που διέπει τις αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων με βάση την εμπορική νομοθεσία

4. Φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων

5. Διαφορές μεταξύ του φορολογικού πλαισίου και της εμπορικής νομοθεσίας και άλλα θέματα σχετικά με τις αποσβέσεις

6. Μητρώο παγίων

7. Πρακτικό παράδειγμα