Ντελάκης 1490

Λογιστική αντιμετώπιση του έκτακτου ειδικού τέλους επί των ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ) του Ν.4021/2011


της Μαρίνης Φιλιπποπούλου

και του Βάιου Ντελάκη

μελών της Σ.Ο.Λ. Α.Ε

.

1. Αντικείμενο του άρθρου

2. Γενικά περί των φόρων και τελών επί της ακίνητης περιουσίας

3. Εννοιολογική διαφορά φόρου και τέλους

4. Τρόπος υπολογισμού ΕΕΤΗΔΕ

5. Έκπτωση (φορολογική) από το εισόδημα

6. Ποιος επιβαρύνεται του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε – Λογιστικοί χειρισμοί

6.1.Περίπτωση ιδιόκτητου κτιρίου

6.2.Περίπτωση μισθωμένου κτιρίου

7. Παραδείγματα εφαρμογής

7.1 Παράδειγμα για την περίπτωση Ιδιόκτητου κτιρίου

7.2. Παράδειγμα για την περίπτωση Μισθωμένου ακινήτου