Σαμόλης 1493

Λογιστική αντιμετώπιση της δικαιόχρησης (Franchising), σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.


του Κωνσταντίνου Αλεξίου,

Ασκούμενου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

και Μάριου Σαμόλη,

Δόκιμου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

1. Αντικείμενο του άρθρου

2. Ιστορική αναδρομή

3. Η σύμβαση franchise στην Ελλάδα

4. Η σύμβαση δικαιόχρησης

5. Περιεχόμενο των συμβάσεων

α. Βασικές συμβατικές υποχρεώσεις δικαιοπάροχου

β. Βασικές συμβατικές υποχρεώσεις δικαιοδόχου

6. Λογιστική αντιμετώπιση της σύμβασης Franchising

6.1. Μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης για ορισμένο χρονικό διάστημα με εφάπαξ εξόφληση του τιμήματος

6.2. Μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έναντι περιοδικών καταβολών

6.3. Φορολογικές και άλλες διατάξεις που αναφέρονται

7. Παράδειγμα