Καλλιώρα 1497

Λογιστική παρακολούθηση επιχορηγήσεων από τον ΟΑΕΔ των Στέλλας Πάνου,

Ασκούμενης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

και Ευδοξίας Καλλιώρα

Επίκουρης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή


1. Αντικείμενο του άρθρου

2. Βασικές έννοιες

3. Λογιστικός χειρισμός των επιδοτήσεων από τον ΟΑΕΔ

3.1. Προγράμματα επιδότησης με καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών

3.2. Προγράμματα επιδότησης με καταβολή μετρητών

4. Φορολογική μεταχείριση επιδοτήσεων από ΟΑΕΔ

5. Παραδείγματα εφαρμογής

5.1. Παράδειγμα εφαρμογής επιδοτήσεως των εργοδοτικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ

5.2. Παράδειγμα εφαρμογής επιδοτήσεως σεμιναρίων από τον ΟΑΕΔ