Φώσκολου 1498

Περιεχόμενο και ανάλυση των μεταβατικών λογαριασμών:

Έξοδα επόμενων χρήσεων (προπληρωθέντα) & έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα) - λογιστικός και φορολογικός χειρισμός


της Ελένης Φώσκολου

και της Λυδίας Χιώτη

Ασκ. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

1. Αντικείμενο του άρθρου

2. Εννοιολογική προσέγγιση

3. Διάκριση μεταξύ προβλέψεων και μεταβατικών λογαριασμών

4. Έξοδα επόμενων χρήσεων - προπληρωθέντα

5. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα- πληρωτέα

6. Φορολογική αντιμετώπιση των μεταβατικών λογαριασμών

6.1 Από άποψη φορολογίας εισοδήματος

6.2 Από άποψη ΦΠΑ

7. Αριθμητικά παραδείγματα