Λαμπροπούλου 1500

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Η αποτυχία του εταιρικού μορφώματος της ΕΠΕ και η στροφή προς τον εμπλουτισμό του εταιρικού δικαίου με έναν νέο ευέλικτο και χαμηλού κόστους λειτουργίας εταιρικό τύπο

της Χριστίνας Λαμπροπούλου,

δικηγόρου


Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Βασικά χαρακτηριστικά

Επωνυμία

Έδρα

Ίδρυση

Διαχείριση

Λήψη Αποφάσεων

Τήρηση Βιβλίων

ΙΙΙ. Εταιρικό κεφάλαιο / εισφορές

ΙV. Λοιπά χαρακτηριστικά

Εταιρικά μερίδια

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων – Μεταβολές στη σύνθεση της εταιρείας

Δικαιώματα μειοψηφίας

Σχέσεις εταίρων-εταιρείας και εταίρων μεταξύ τους

Λύση και εκκαθάριση

Εταιρικοί μετασχηματισμοί

V. Επίλογος