Ντελάκης 1505

Λογιστική αντιμετώπιση των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου


Βάϊου Ντελάκη

Επίκουρου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Αλεξίου Κωνσταντίνου,

Ασκούμενου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

1. Αντικείμενο του άρθρου

2. Γενικά περί των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

3. Τρόπος έκδοσης και διάθεσης στο επενδυτικό κοινό

4. Απόδοση, τόκοι και φορολογία

5. Ορισμοί & λογιστική παρακολούθηση των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

6. Παράδειγμα

6.1. Περίπτωση αγοράς κατά την έκδοση δηλαδή την 30.09.2011

6.2.Περίπτωση αγοράς μετά την έκδοση, έστω δύο μήνες μετά δηλαδή την 30/11/2011