Μπακόλα 1505

Η (μη) χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας ως κύρωση

της Αριστέας Μπακόλα,

δικηγόρου

Α. Νομοθετικό πλαίσιο

Β. Η φύση του δικαιώματος του Προϊσταμένου της ΔΟΥ να αρνηθεί τη χορήγηση Α.Φ.Ε.

Γ. Υπέρβαση (κατάχρηση;) εξουσίας

Δ. Επίμετρο