Αύξηση μ.κ. με μερική κάλυψη - Φωσκόλου

Η λογιστική αντιμετώπιση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μερική κάλυψη

 

 

της Ελένης Φώσκολου,

Ασκούμενης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

 

 

Αντικείμενο του άρθρου

Νομικό πλαίσιο που διέπει τη μερική κάλυψη της αύξησης

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Φόροι και τέλη που επιβαρύνουν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Καταβολή του κεφαλαίου

Πιστοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου

Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου

Χρονοδιάγραμμα βασικών ενεργειών

Αριθμητικό παράδειγμα