Σταμίρης 1522

Λογαριασμός 78: «Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα από αυτοπαραδόσεις» από λογιστική και φορολογική σκοπιά

(η λογιστική διαχείριση του λογαριασμού 78 και ορισμένες φορολογικές επισημάνσεις)

 

 

του Διονύσιου Σταμίρη

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

 

 

1. Γενικά

2. Λογιστικό Σχέδιο

3. Λογιστική αντιμετώπιση και φορολογικά ζητήματα

4. Εφαρμογές

5. Λογιστικός χειρισμός του λογ/σμού 78 στο τέλος της χρήσης