Κορρές 1524

Παρουσίαση του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κατά το Ν.4172/2013

 

του Λεωνίδα Κορρέ

Λογιστή - Φοροτεχνικού A’ Τάξης, Msc.

 

Εισαγωγή

Φορολογική κατοικία και συναφείς διατάξεις

Γενικά

Φυσικά πρόσωπα

Νομικά πρόσωπα

Φορολογητέο εισόδημα και κατηγορίες εισοδημάτων

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Εισόδημα από κεφάλαιο

Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

Τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος

Ενδοομιλικές συναλλαγές και υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων που ανήκουν σε ομίλους

Ελεγχόμενες αλλοδαπές επιχειρήσεις

Λοιπές διατάξεις

Μεταβατικές διατάξεις για αφορολόγητα αποθεματικά

Επίλογος