Πίτσα 1525

Φορολογία μεταβίβασης από αλλοδαπή επιχείρηση μετοχών  ελληνικής Α.Ε. μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών

 

της Ελένης Πίτσα

δικηγόρου

 

1. Φορολογικό καθεστώς

1.1. Μετοχές που πωλούνται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013

1.2. Μετοχές που πωλούνται από 1ης Ιανουαρίου 2014 και μετά

2. Μεταβίβαση μετοχών Ελληνικής Α.Ε. μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών

από αλλοδαπή επιχείρηση

2.1. Εφαρμογή Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

2.2. Φορολογική απαλλαγή

2.3. Έννοια μόνιμης εγκατάστασης

2.4. Εφαρμογή των ΣΑΔΦ υπό το νέο καθεστώς φορολόγησης για μετοχές που αποκτώνται από 01.01.2014 και μετά