Φιλιπποπούλου 1526

Εκποίηση ενσώματων παγίων και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια του λειτουργικού κύκλου (Λογιστικοί χειρισμοί και επιδράσεις σε φορολογία εισοδήματος και Φ.Π.Α.)

 

της Μαρίνης Φιλιπποπούλου

ασκούμενης Ορκωτής Ελέγκτριας

 

1. Εισαγωγή

2. Έννοια και λογιστική αξία των παγίων

3. Κατηγορίες πάγιων στοιχείων

4. Παρακολούθηση των ενσώματων παγίων στις διάφορες φάσεις του λειτουργικού τους κύκλου

4.1. Προσδιορισμός της αξίας των ενσώματων ακινητοποιήσεων

4.2. Επέκταση, προσθήκη, βελτίωση, συντήρηση και επισκευή ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

4.3. Αποσβέσεις

4.3.1. Πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των αποσβέσεων

4.3.2. Βασικές διαφορές στον τρόπο υπολογισμού των αποσβέσεων μεταξύ ΕΓΛΣ και ΔΠΧΑ 1719

5. Εκποίηση (πώληση παγίου)

5.1. Λογιστική αντιμετώπιση εκποίησης παγίου

5.2. Φορολογία αποτελέσματος (κέρδη - ζημιές) από εκποίηση παγίου

5.3. ΦΠΑ κατά την εκποίηση παγίου

6. Παραδείγματα εκποίησης παγίων