Ματσος 1465

Σκέψεις για την αναμόρφωση του ελληνικού φορολογικού συστήματος

του Γεώργιου Ι. Μάτσου,

Δ.Ν.

Α. Εισαγωγικά προλεγόμενα

Β. Γραφειοκρατία vs ουσιαστικό φορολογικό δίκαιο

1. Το πρόβλημα

2. Προτυποποίηση του Κ.Β.Σ. – Κατάργηση των προστίμων Κ.Β.Σ.

3. Κατάργηση της προσκόμισης διοικητικών αδειών στις Δ.Ο.Υ.

Γ. Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα φορολογικών ελέγχων και κυρώσεων

1. Θεσμοθέτηση του αδικήματος της φορολογικής απάτης

2. Υπαγωγή των φορολογικών ελέγχων στην άμεση εποπτεία διοικητικών δικαστών

3. Κατάργηση των κάθε είδους «κλεισιμάτων» και περαιώσεων

Δ. Αναμόρφωση θεσμών που «εκπαιδεύουν» στη φοροδιαφυγή

1. Κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος

2. Ουσιώδης αναβάθμιση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού

Ε. Μη αναγνώριση φορολογικής υπόστασης των «off-shore» εταιρειών

ΣΤ. Επιλεγόμενα