Ταυλαρίδου 1468

Τα Εικονικά Φορολογικά Στοιχεία

της Βασιλικής Ταυλαρίδου

Νομικού, Εφοριακού,

Μεταπτυχιακό Δημοσίου Δικαίου

Νομικής Δ.Π.Θ.

Εισαγωγή

1. Νομοθετική προσέγγιση εικονικού φορολογικού στοιχείου και διάκριση εικονικού από πλαστό φορολογικό στοιχείο

2. Σκοπιμότητα έκδοσης – λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων και πρακτικές επιχειρήσεων

Α. Εννοιολογική προσέγγιση της εικονικότητας

1. Εννοιολογική προσέγγιση της εικονικότητας υπό το πρίσμα της θεωρίας (Κ.Β.Σ. – Π.Δ. 186/92 και ν. 2523/1997) και της νομολογίας

2. Βάρος της απόδειξης

Β. Συνέπειες της έκδοσης και της λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων

1. Διοικητικές κυρώσεις – πρόστιμα

2. Ποινές

3. Διαδικασία διοικητικής επίλυσης

4. Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και εικονικά φορολογικά στοιχεία

Επίμετρο

1. Ειδικά μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση

φοροδιαφυγής, λόγω έκδοσης ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων

2. Νομοθετικά μέτρα για την πρόληψη έκδοσης φορολογικών στοιχείων