Ντελάκης 1469

Λογιστική αντιμετώπιση των φόρων και των προσαυξήσεών τους που βεβαιώνονται κατά τον φορολογικό έλεγχο προηγουμένων χρήσεων

 

του Βάιου Ντελάκη*

Επίκουρου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

 

1. Γενικά

1.1.Βασικές λογιστικές αρχές που αντιμετωπίζουν τις επιβαρύνσεις φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων

1.2. Αντιμετώπιση των επιβαρύνσεων φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων από τον εμπορικό νόμο

1.3. Εφαρμογή των βασικών λογιστικών αρχών και της εμπορικής νομοθεσίας

2. Οριστικοποίηση φορολογικού ελέγχου

3. Λογιστική αντιμετώπιση διαφορών φορολογικού ελέγχου

3.1.Περίπτωση διαφορών φορολογικού ελέγχου που αναγνωρίζει η εταιρεία και λογιστική αντιμετώπισή τους

3.2.Περίπτωση διαφορών φορολογικού ελέγχου που δεν αναγνωρίζει η εταιρεία προσφεύγοντας στα διοικητικά δικαστήρια και λογιστική αντιμετώπισή τους

4. Παράδειγμα

5. Αναφορά στις οικονομικές καταστάσεις


* Με την επιμέλεια του κ. Σεραφείμ Μακρή, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Μέλη της Σ.Ο.Λ. Α.Ε.