Κωνστ/δης 1472

Η έννοια της πραγματικής έδρας εταιρείας εντός της ΕΕ για σκοπούς ελληνικού φορολογικού δικαίου και η εγκατάσταση που προβλέπεται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967


του Νικολάου Χ. Κωνσταντινίδη

δικηγόρου

Α) Εισαγωγή

B) Κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που εφαρμόζονται επί των εταιρειών

Γ) Ελληνικοί κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

Δ) Περιορισμοί της ελευθερίας εγκατάστασης που επιβάλλονται για

φορολογικούς λόγους

Ε) Φορολογική αντιμετώπιση της κοινοτικής εταιρείας υπό το ελληνικό Δίκαιο

ΣΤ) Μέτρα άμυνας στη διάθεση της κοινοτικής εταιρείας

1) Άσκηση γνήσιας οικονομικής δραστηριότητας στο κράτος ιδρυσης

2) Ίδρυση από την κοινοτική εταιρεία εγκατάστασης του α.ν. 89/1967

3) Ίδρυση από την ελληνική εταιρεία εγκατάστασης του α.ν. 89/1967

Ζ) Προϋποθέσεις ίδρυσης εγκατάστασης του α.ν. 89/1967

Η) Συμπεράσματα