Μάλλιου 1475

Ο συνταγματικός χρονικός περιορισμός της φορολογικής αναδρομής στην περίπτωση της ≪έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης≫ του Ν. 3758/2009, υπό το πρίσμα της με αριθμό 693/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ασπασίας Μάλλιου,

Δικηγόρου

Εισαγωγή

Ι. Η ≪έκτακτη οικονομική ενίσχυση≫ του άρθρου 18 Ν. 3758/2009 συνιστά φόρο υποκείμενο στους συνταγματικούς περιορισμούς της τυπικής νομιμότητας και υπό προϋποθέσεις του ενιαυσίου του φόρου

Α. Η έννοια του φόρου και της έκτακτης εισφοράς

Β. Ο κανόνας της τυπικής νομιμότητας του φόρου και το ενιαύσιο του φόρου,

ιδίως στην περίπτωση της έκτακτης εισφοράς

α. Ο κανόνας της τυπικής νομιμότητας

β. Ο κανόνας του ενιαύσιου του φόρου

ΙΙ. Ο συνταγματικός χρονικός περιορισμός της αναδρομικότητας του φόρου και της έκτακτης εισφοράς

Α. Ο εννοιολογικός προσδιορισμός του χρονικού περιορισμού της αναδρομικής ισχύος φορολογικού νόμου, κατά το άρθρο 78 παρ. 2 Σ. 1975

Β. Ο εννοιολογικός προσδιορισμός του περιορισμού, ειδικά στις περιπτώσεις

έκτακτων εισφορών

IΙΙ. Η ≪έκτακτη οικονομική ενίσχυση≫ του Ν. 3758/2009, ο κανόνας της τυπικής νομιμότητας και ο κανόνας του χρονικού περιορισμού της αναδρομικότητας, υπό το πρίσμα της με αριθμό 693/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας

Α. Η ≪έκτακτη οικονομική ενίσχυση≫ Ν. 3758/2009 συνιστά φόρο, τα ουσιώδη στοιχεία του οποίου περιλαμβάνονται στη διάταξη του άρθρου 18 του Ν. 3758/2009, κατά εφαρμογή του κανόνα της τυπικής νομιμότητας του φόρου

B. Η ≪έκτακτη οικονομική ενίσχυση≫ υπόκειται στον χρονικό περιορισμό της

αναδρομικότητας, κατά εφαρμογή του άρθρου 78 παρ.2 Σ.1975

Επίλογος

Βασική βιβλιογραφία