Λαζαράτος 1476

Το ζήτημα της νομιμότητας της επιβολής

δημοτικών τελών στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας

 

των Πάνου Λαζαράτου

Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής Κ.Π.Α.,

Μαργαρίτας Παναγοπούλου

LLM Δημοσίου Δικαίου

Ερώτημα

Απάντηση

Ι. Επί του πρώτου ερωτήματος

1. Ερμηνευτικά επιχειρήματα εκ της διατάξεως του άρθρου 19 παρ.1 Β.Δ. 24.9./20.10.1958

Ενδιάμεσο Συμπέρασμα

2. Ερμηνευτικά επιχειρήματα από τις διατάξεις που καθιερώνουν την απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους

Ενδιάμεσο συμπέρασμα

3. Ερμηνευτικά επιχειρήματα από την ΣτΕ 2081/2009

Ενδιάμεσο συμπέρασμα

ΙΙ. Επί του δεύτερου ερωτήματος - Εξειδίκευση επί του συγκεκριμένου ιστορικού

1. Ερμηνευτικά επιχειρήματα εκ των διατάξεων των άρθρων 21 και 22 ΒΔ 24.9./20.10.1958

Ενδιάμεσο συμπέρασμα

2. Ερμηνευτικά επιχειρήματα από τις διατάξεις που καθιερώνουν την απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους

3. Ερμηνευτικά επιχειρήματα από την ΣτΕ 2081/2009

Συμπεράσματα