Αργυριάδης 1476

Η ευθύνη του λογιστή – φοροτεχνικού έναντι του εντολέα του

και έναντι του Δημοσίου για πράξεις και παραλείψεις

στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του

 

του Αργύρη Αργυριάδη

Δικηγόρου – Φορολογικού Συμβούλου

Ι. Εισαγωγικά προλεγόμενα

ΙΙ. Βασικό θεσμικό πλαίσιο

ΙΙΙ. Η ευθύνη του λογιστή έναντι του εντολέα ή εργοδότη του

Α. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ευθύνης του λογιστή έναντι του εργοδότη

Β. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ευθύνης του λογιστή έναντι του εντολέα

Γ. Η ευθύνη του λογιστή ειδικότερα (έναντι του εντολέα και του εργοδότη)

ΙV. Η δημιουργία πρόσθετης ευθύνης του λογιστή έναντι του Δημοσίου - Βασική κανονιστική ρύθμιση – άρθρο 38 Ν. 2873/2000 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 17 του Ν. 3842/2010)

Β. Η έννοια της «ανακρίβειας»

V. Κυρώσεις

Α. Διοικητικές κυρώσεις

Β. Ποινικές κυρώσεις

VI. Η ανακριβής δήλωση ως πράξη φοροδιαφυγής και η σχέση της με τη νομοθεσία

για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

VΙΙ. Ευθύνη λογιστή σύμφωνα με το Εργατικό Δίκαιο