Καλλιώρα 1477

Ο λογιστικός χειρισμός των επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων παγίων


της Ευδοξίας Καλλιώρα

Επίκουρου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

1. Γενικά

2. Παρουσίαση αναπτυξιακών νόμων

Α) Επιχορηγήσεις που δεν έχουν χαρακτήρα αποθεματικού

Β) Επιχορηγήσεις που έχουν χαρακτήρα αφορολόγητου αποθεματικού

3. Λογιστική απεικόνιση

Α) Δεκέμβριος 2009 - Υποβολή αίτησης για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού

Β) 15/04/2010 - Έγκριση της υπαγωγής στην επιχορήγηση του αναπτυξιακού νόμου

Γ) 10/08/2010 - Ολοκλήρωση της (Α) γραμμής παραγωγής

Δ) 10/02/2011 - Ολοκλήρωση της (Β) γραμμής παραγωγής

Ε) 15/06/2011 - Έλεγχος ολοκλήρωσης επένδυσης από το αντίστοιχο Υπουργείο

ΣΤ) 20/07/2011 - Έγκριση επένδυσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Ζ) 31/12/2011 – Εγγραφές κλεισίματος χρήσης 2011

Η) 10/02/2012 - Είσπραξη επένδυσης ευρωπαϊκού προγράμματος από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Θ) 31/12/2012 - Τέλος χρήσης, διενέργεια αποσβέσεων

I) 30/06/2015 - Ανάκληση μέρους εισπραχθείσας επιδότησης ευρωπαϊκού

προγράμματος

4. Φορολογική μεταχείριση των επιδοτήσεων