Ρεππας 1478

Η διαιτησία και η αντιμετώπιση, από φορολογικής πλευράς, των πράξεων, που σχετίζονται με την, διά της διαιτησίας, επίλυση ιδιωτικών διαφορών


του Παναγιώτη Θ. Ρέππα

τ. Διευθυντή Υπ. Οικονομικών


I. Γενικά περί διαιτησίας

1. Έννοια διαιτησίας

2. Επίλυση ιδιωτικών διαφορών, μέσω διαιτητικών δικαστηρίων

3. Διαιτητές

4. Προϋποθέσεις, για την, διά της διαιτησίας, επίλυση της διαφοράς

5. Διαδικασία ενώπιον των διαιτητών. Έκδοση διαιτητικής απόφασης

II. Αντιμετώπιση, από φορολογικής πλευράς, των πράξεων, που σχετίζονται με την, διά της διαιτησίας, επίλυση ιδιωτικών διαφορών

1. Γενικά

2. Ειδικά

3. Αντιμετώπιση, από φορολογικής πλευράς, του μέρους της εκ της διαιτησίας αμοιβής, που καταβάλλεται στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων και στο Κοινό Ταμείο, που τηρείται από τον οικείο πρόεδρο ή εισαγγελέα