Σαμόλης 1482

Η λογιστική αντιμετώπιση και η φορολογία της πώλησης ακινήτου σε εταιρεία leasing και στη συνέχεια μίσθωση στον πωλητή (sale and lease back ακινήτου) 

 

του Μάριου Σαμόλη

Δόκιμου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

1. Γενικά για τις χρηματοδοτικές μισθώσεις

2. Αντικείμενο του άρθρου

3. Φορολογική αντιμετώπιση της πώλησης ακινήτου σε εταιρεία leasing και εν συνεχεία μίσθωση στον πωλητή

3.1. Αντιμετώπιση από τη Φορολογία Εισοδήματος των μισθωμάτων

3.1.1. Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2238/1994

3.1.2. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 2190/1920

3.2 Φορολογική αντιμετώπιση της υπεραξίας από την πώληση του ακινήτου

3.3. Αντιμετώπιση από τη Φορολογία Κεφαλαίου του Φ.Μ.Α.

3.4. Θέματα Φ.Π.Α.

4. Λογιστική αντιμετώπιση της περίπτωσης sale and lease back ακινήτου

4.1 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

4.2. Άρθρο 141 του Κ.Ν 2190 (όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3229/2004)

5. Λογιστικοί χειρισμοί της περίπτωσης sale and lease back του κτιρίου (μισθωτής) σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.