Σαμόλης 1483

Λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης από ανώνυμη εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920


του Μάριου Σαμόλη
Δόκιμου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

1. Γενικά για την απόκτηση «ιδίων μετοχών»
2. Αντικείμενο του άρθρου
3. Νομικό πλαίσιο - Προϋποθέσεις απόκτησης «ιδίων μετοχών»
4. Αναστολή δικαιωμάτων ιδίων μετοχών που κατέχονται από την Α.Ε.
5. Λογιστικό πλαίσιο για τις αποκτώμενες ίδιες μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και το Ε.Γ.Λ.Σ (Γνωμ.261/2260/1996)
5.1. Περιεχόμενο του Λογαριασμού «Ίδιες Μετοχές»
5.2. Αποτίμηση
5.3. Υποχρέωση σχηματισμού αποθεματικού για κατεχόμενες ίδιες μετοχές (σχετικός Λογαριασμός 41.09)
5.3.1 Αντιμετώπιση από τη φορολογία εισοδήματος του «αποθεματικού για ίδιες μετοχές»
6. Λογιστικές χειρισμός εκποίησης ή ακύρωσης ή διανομής στο προσωπικό ιδίων μετοχών (λογ. 41.93) - Φορολογική μεταχείριση των διαφορών που προκύπτουν
6.1. Λογιστικός Χειρισμός
6.2. Φορολογική μεταχείριση των ποσών του Λογαριασμού 41.93
7. Λογιστικοί χειρισμοί απόκτησης «ιδίων μετοχών» λοιπών περιπτώσεων
7.1 Απόκτηση ιδίων μετοχών μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας
7.2. Απόκτηση από τραπεζικές εταιρείες μετοχών τους κατ’ εντολή τρίτων
7.3. Απόκτηση ιδίων μετοχών από χαριστική αιτία
8. Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις