Δουμουλάκης 1483

Η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής ΦΠΑ, μετά τον Ν.3842/2010 και την απόφαση ΟλΣτΕ 953/2011 για την παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου


του Βασιλείου Δουμουλάκη
δικηγόρου


Α. Η ασάφεια της Αιτιολογικής Έκθεσης επί του νέου άρθρου 34 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΦΠΑ, προάγγελος μιας αποτυχημένης μεταβολής
Β. Τι ήθελε να πετύχει και τι τελικά πέτυχε ο νομοθέτης με την τροποποίηση του άρθρου 34 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΦΠΑ
Ι. Τι ήθελε να πετύχει ο νομοθέτης με την τροποποίηση του άρθρου 34 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΦΠΑ
1) Γραμματική ερμηνεία
2) Η προϊστορία της νέας διάταξης
α) Η απόφαση του Α΄ τμήματος του ΣτΕ
β) Η απόφαση του Β΄ τμήματος του ΣτΕ
3) Τελική κρίση για τη ratio της νέας διάταξης
ΙΙ. Τι τελικά πέτυχε ο νομοθέτης με την τροποποίηση του άρθρου 34 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΦΠΑ
1) Απαραίτητη αφετηρία: εννοιολογικές διευκρινίσεις
2) Γλωσσικά λάθη του νομοθέτη
3) Νομικά λάθη του νομοθέτη
4) Τα αποτελέσματα της τροποποίησης του άρθρου 34 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΦΠΑ μέσα από τρεις πραγματικές σχέσεις
Γ. Η ρητή θέσπιση 3ετούς παραγραφής των αξιώσεων επιστροφής ΦΠΑ (νέο άρθρο 57 παρ. 5 ΚΦΠΑ) και η απόφαση ΟλΣτΕ 953/2011
Ι. Η νέα ρύθμιση του άρθρου 57 παρ. 5 ΚΦΠΑ και η αναγκαιότητά της
ΙΙ. Η απόφαση ΟλΣτΕ 953/2011
ΙΙΙ. Θεώρηση του νέου άρθρου 57 παρ. 5 ΚΦΠΑ μέσα από το πρίσμα της απόφασης ΟλΣτΕ 953/2011
Δ. Σύνοψη συμπερασμάτων