Δικαστική επίλυση διαφορών στις φορολογίες κληρονομιών - 1462

Δικαστική επίλυση διαφορών στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

του Ι.Γ. Φωτόπουλου

δικηγόρου, Δ.Ν.

Α’ Μέρος

1. Εισαγωγικά (τεύχος 1461)

2. Η προσφυγή (τεύχος 1461)

2.1 Δικαίωμα άσκησης προσφυγής (τεύχος 1461)

2.2 Προσβαλλόμενες πράξεις με προσφυγή (τεύχος 1461)

2.3 Περιεχόμενο της προσφυγής (τεύχος 1461)

2.4 Τρόπος άσκησης της προσφυγής (τεύχος 1461)

2.5 Προθεσμία άσκησης της προσφυγής (τεύχος 1461)

2.6 Ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής (τεύχος 1461)

2.7 Διαδικασία μετά την κατάθεση της προσφυγής (τεύχος 1461)

2.8 Εκτελεστότης πρωτόδικης απόφασης (τεύχος 1461)

3. Η έφεση (τεύχος 1461)

3.1 Υποκείμενες σε έφεση αποφάσεις (τεύχος 1461)

3.2 Δικαίωμα άσκησης έφεσης (τεύχος 1461)

3.3 Προθεσμία για την άσκηση έφεσης (τεύχος 1461)

3.4 Τρόπος άσκησης της έφεσης (τεύχος 1461)

3.5 Λόγοι της έφεσης (τεύχος 1461)

3.6 Aποτελέσματα της έφεσης (τεύχος 1461)

Β’ Μέρος

4. Ανακοπή ερημοδικίας                                                       

5. Αίτηση αναθεώρησης                                                       

6. Τριτανακοπή 390

7. Αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης                  

8. Παρέμβαση 392

9. Προσωρινή δικαστική προστασία                                  

9.1 Αίτηση αναστολής εκτέλεσης πράξης καταλογισμού φόρου  

ή προστίμου                                                                              

9.2 Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης               

9.3 Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων         

10. Ανακοπή κατά πράξεων διοικητικής εκτέλεσης        

11. Αίτηση αναίρεσης                                                           

12. Ο θεσμός της πρότυπης δίκης                                         

13. Το δεδικασμένο στη φορολογική δίκη